Avís legal

Aquest avís legal regula l’ús de la pàgina web www.stanpa.com (d’ara endavant, la Pàgina), titularitat de l’Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica (d’ara endavant, Stanpa), amb domicili a la plaça Santa Bárbara, 3, Madrid, NIF núm. G–28541167, que té dipositats els estatuts en el Servei de Dipòsit d’Estatuts de la Subdirecció General de Programació i Actuació Administrativa de la Direcció General d’Ocupació del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social amb el número de dipòsit 99000566 i amb l’adreça electrònica stanpa@stanpa.com

Per a la utilització de la Pàgina es requereix que l’usuari accepti de manera expressa totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en aquest avís legal, així com cada un dels advertiments o de les clàusules específiques que s’estableixin per contractar determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina.

En cas de no acceptar les clàusules que estableix aquest avís legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts que es posen a la seva disposició a la Pàgina i abandonar-la.

ÚS DE LA PÀGINA

L’usuari s’obliga a no utilitzar la Pàgina per dur a terme activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions que estableix aquest avís legal. Així mateix, s’obliga a no fer activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

Stanpa actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, i no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a aquestes condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, de manera que l’usuari és l’únic responsable de la seva veracitat i licitud.

Stanpa pot interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen que pugui considerar contrari a allò que expressa aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE LA NAVEGACIÓ

En connectar-se a internet és convenient que, a més de cuidar els aspectes bàsics de protecció de l’ordinador, es tinguin en compte les mesures de precaució següents:

 • Utilitzar versions actualitzades dels navegadors.
 • En accedir a l’àrea d’accés restringit, comprovar que l’accés es produeix utilitzant el protocol de seguretat SSL (Secure Sockets Layer) per garantir la integritat i la confidencialitat de la informació facilitada.
 • Navegar per llocs web coneguts.
 • No acceptar l’execució de programes la descàrrega dels quals es produeixi de manera automàtica, si no es confia en les fonts que n’originen la descàrrega.
 • En el cas que s’utilitzin ordinadors públics o compartits amb terceres persones, confirmar que no es troba activada l’opció de recordatori de contrasenyes automàtic.
 1. Protecció de contrasenyes.

Les contrasenyes facilitades són absolutament confidencials, per la qual cosa és responsabilitat de l’usuari fer-ne un bon ús i observar el deure de diligència en la seva custòdia i ús.

En aquest sentit, no s’han d’escriure contrasenyes en paper ni en documents de l’ordinador.

Es pot canviar la contrasenya periòdicament. En aquest cas, es recomana que la contrasenya triada sigui una contrasenya difícilment deduïble i evitar que coincideixi, per exemple amb la data d’aniversari, naixement, número de telèfon, etc.

 1. Protecció davant de virus.

Els virus són programes que s’instal·len a l’ordinador, habitualment de manera oculta al propietari, amb finalitats perjudicials per a l’equip de l’usuari (per exemple, destruir arxius o el disc, propagar-se a altres ordinadors o provocar un mal funcionament de l’ordinador). Per evitar possibles infeccions de virus és convenient:

 • Disposar d’un programari antivirus actualitzat, per la qual cosa s’han de consultar les instruccions del fabricant del programa per mantenir activa l’actualització automàtica.
 • Analitzar amb l’antivirus els documents rebuts per mitjans electrònics o que provinguin de mitjans externs, com ara dispositius portàtils.
 • Instal·lar programes que provinguin de fonts segures que no vulnerin drets de propietat intel·lectual.
 • És convenient instal·lar un sistema antiespia per evitar els programes espia, més coneguts com spyware, el seu terme en anglès. Així mateix, es recomana configurar un sistema de filtre de contingut brossa (spam) per limitar la tramesa de correus massius no desitjats.
 • En cas de rebre correus no sol·licitats és recomanable confirmar la tramesa amb el remitent o esborrar el missatge directament. No s’ha d’obrir mai, encara que provingui d’un remitent conegut.
 • No participar en correus encadenats ni tornar a enviar correus indiscriminadament.
 • No executar directament els fitxers annexos; és molt més segur extreure’ls prèviament a un directori de l’ordinador.

Disposar d’un programa antivirus no assegura la protecció total de l’equip de l’usuari per dos motius, principalment: que el virus sigui tan nou que no sigui detectat per la biblioteca de virus del programa, o que es produeixi un “fals positiu”, és a dir, que un programa tingui en el codi de programació seqüències que s’assimilen a un virus.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels continguts, està protegida per les lleis sobre propietat intel·lectual i industrial, de manera que en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

Stanpa no garanteix que els continguts siguin precisos, ni que estiguin lliures d’error ni que el lliure ús d’aquests continguts per part de l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta Pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació que conté la Pàgina, sigui quina sigui la seva finalitat i el mitjà utilitzat per fer-ho, sense l’autorització prèvia de Stanpa.

 

ENLLAÇOS O LINKS

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines que pertanyen a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de Stanpa. En qualsevol cas, Stanpa no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Stanpa recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de Stanpa ho haurà de comunicar per tal d’obtenir el consentiment exprés per crear l’enllaç. Stanpa es reserva el dret a oposar-se a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

 

MENORS D’EDAT

Stanpa recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que és de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

Stanpa els informa que hi ha programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

 

RESPONSABILITATS

Stanpa no serà responsable directament ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.
 • Els danys que es puguin causar als equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.
 • Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per remetre virus informàtics.
 • Els vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.
 • La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin quan utilitzin la Pàgina o els serveis que s’hi ofereixen, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. Stanpa no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin d’acord amb el que estableix aquest avís legal.
 • L’actualització dels continguts oferts en els apartats de notícies.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitador, l’usuari serà responsable de:

 • Els continguts que introdueixi, especialment les dades i informacions introduïdes i enviades a Stanpa per mitjà de la Pàgina o a la Pàgina.
 • La realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.
 • La custòdia del seu nom d’usuari i contrasenya, de manera que no els ha de comunicar a terceres persones, per tal d’evitar suplantacions d’identitat o facilitació de dades no veraces o incorrectes.

FUR

Aquest avís legal està redactat en castellà (i traduït posteriorment al català), i es troba sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina, les parts, amb l’acceptació de les clàusules que estableix aquest avís legal, se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Madrid.

Última actualització: 8 de maig del 2017