Sense tòxics? El dossier de la seguretat d’un cosmètic

Els productes cosmètics ens aporten benestar i els utilitzem per cuidar-nos. Per això, la seva seguretat és la màxima prioritat.


“Els productes cosmètics que es comercialitzin han de ser segurs per a la salut humana quan s’utilitzin en les condicions normals o raonablement previsibles d’ús (...)", tal com recull l’article 3 del Reglament de cosmètics.

Cada nou cosmètic ha de passar per un examen complet de seguretat abans d’arribar al mercat, que inclou els ingredients, el producte final i el seu ús. Tota la informació sobre la fórmula està reunida en una base de dades única europea, a la qual tenen accés les autoritats nacionals de control i els centres de toxicologia. D’aquesta manera es garanteix la seguretat del consumidor i la transparència de la informació.

Com es garanteix la seguretat dels cosmètics?

L’avaluació de seguretat d’un cosmètic només la poden efectuar professionals qualificats que tinguin l’experiència necessària i utilitzant mètodes rigorosos. A més, la Comissió Europea disposa d’un comitè independent d’experts, el Comitè Científic de Seguretat dels Consumidors de la Unió Europea (SCCS, per les seves sigles en anglès), que és l’encarregat d’avaluar la seguretat dels ingredients i establir els requisits per utilitzar-los, els quals es revisen periòdicament. Aquest procés pot ser revisat en qualsevol moment per les autoritats competents, cosa que obliga la indústria cosmètica a no baixar la guàrdia en cap moment.

Quins ingredients es poden utilitzar en els nostres cosmètics?

El Reglament de cosmètics 1223/2009 inclou 5 annexos que regulen més de 2.000 ingredients per a productes cosmètics, tots prèviament revisats per l’SCCS.

Sin Tóxicos Animales Dossier

Assajos alternatius a l’animal testing

La Unió Europea va eliminar l’experimentació animal en productes cosmètics el 2013. Aquesta prohibició no s’ha implantat d’un dia per l’altre, sinó que ha tingut lloc d’una manera progressiva, i es recull a l’article 18 del Reglament (CE) 1223/2009 sobre cosmètics (d’ara endavant, el Reglament).

L’experimentació amb animals a Europa està prohibida des de l’11 de setembre de 2004 per als productes cosmètics, i des de l’11 de març de 2009 per als ingredients cosmètics. El març del 2009 també quedava prohibida la comercialització de productes cosmètics que continguin ingredients experimentats en animals als països de la Unió Europea.

Pel que fa a les conseqüències més complexes per a la salut humana (toxicitat per administració repetida, incloses la sensibilització cutània i la carcinogenicitat, així com la toxicitat per a la funció reproductora i toxicocinètica), la data de la prohibició de comercialització es va ampliar a l’11 de març de 2013.

En els últims anys s’han aconseguit considerables avenços en la recerca de mètodes alternatius a l’experimentació en animals. Malgrat això, encara no és possible reemplaçar completament les proves amb animals per altres mètodes.

Per exemple, hi ha models de pell humana reconstruïda per assajar si un ingredient pot causar irritació de la pell. Tanmateix, per als efectes complexos en la salut que afecten tot l’organisme humà, la situació és molt més complicada.